Přeložit Tuto Stránku

Nabízíme

Naše projekční kancelář se taktéž v některých zadáních zabývá návrhy a projektováním atypických zadání, jakou jsou :           - ocelové konstrukce - návrhy exteriérů zahrad - bazénů na zahradě - návrhy fasád rodinných domů - konstrukce nástaveb a půdních vestaveb - přístaveb k rodinným domům - návrhy garáží u rodinných domů nebo samostatně stojících - návrhy průmyslových hal - návrhy restaurací a diskoték - návrhy kadeřnictví a služeb komerčního charakteru

Služba - Stavební (Technický) dozor investora:

Stavební dozor je ze zákona povinný téměř vždy.

Kdo může stavební dozor vykonávat?

A jaké jsou povinnosti stavebního dozoru?

Dobrý stavební dozor dokáže výstavbu i zlevnit.


Každý, kdo se chystá na výstavbu nějakého objektu či rekonstrukci nebo modernizaci, se musí seznámit se základním předpisem – zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
Není-li stavebník odborníkem v investiční oblasti, může narazit na řadu úskalí, a to jak ve fázi přípravy stavby, tak ve fázi realizace stavby, tj. vlastním postupem prací na stavbě. Stavebníkem je ten, kdo žádá ve správním řízení o povolení stavby.
Co stavebníka čeká ve fázi realizační? Stavební zákon ukládá stavebníkovi povinnost zajistit funkci „stavebního dozoru“. Tuto funkci může zastávat pouze osoba mající k této činnosti autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V případě, že stavebník sám má toto oprávnění, může si tuto činnost zajišťovat sám.
Stavební (technický) dozor musí být z hlediska stavebního zákona povinně zajištěn u všech staveb, a to buď prováděných pouze na ohlášení stavebnímu úřadu (§ 104), nebo povolením stavebního úřadu a to formou vydání stavebního povolení (§ 115). Pouze u staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (§ 103), není stavební dozor nutný.
Osoba vykonávající stavební dozor zajišťuje tyto základní činnosti:
* Kontroluje průběžně postup všech stavebních prací z technického hlediska v souladu se schválenou dokumentací stavbya stavebním povolením (tj. dodržováním    použitých materiálů, technologického postupu prací, kvality prací atd.).
* Kontroluje průběžně postup stavebních prací z hlediska časového, tj. dle dohodnutého termínu plnění ve smlouvě mezi stavebníkem a zhotovitelem.
* Zajišťuje koordinaci prací vícero zhotovitelů.
* Spolupracuje s projektantem stavby.
* Dbá dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů.
* Odsouhlasuje zhotoviteli průběžně věcné i finanční plnění dle položkového rozpočtu (kontrola výměr prostavěnosti).
* Vede stavební deník.
* Dbá na odstranění případných závad při provádění stavby a případně o závadách informuje stavební úřad.
* Zúčastňuje se všech kontrol v průběhu stavby až po kolaudační řízení.
Kromě výše uvedeného osoba stavebního dozoru spolu se stavebníkem odpovídá: za předání staveniště zhotoviteli před zahájením stavebních prací, za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací stavby, za souhlas s více nebo méněpracemi (Víceprací se rozumí práce za činnosti, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu. Méněprací se rozumí, jestliže některé činnosti uvedené v položkovém rozpočtu z technických důvodů odpadnou. Vícepracemi se zvyšuje cena provedených prací, u méněprací se cena snižuje.), za plnění závěrů kontrol v průběhu stavby, za účast na kolaudačním řízení se stavebním úřadem a orgány státní správy.
Kvalitním stavebním dozorem je stavebník, zejména pokud staví svépomocí a není odborně erudovaný, ušetřen mnoha problémů, protože osoba vykonávající stavební dozor je znalá předpisů vztahujících se k investiční výstavbě, je garantem kvality provedených prací, termínu plnění a ceny díla. Je tedy jakousi pojistkou stavebníkovi při výstavbě.
Tak jako na stavební práce je sjednána mezi zhotovitelem a stavebníkem smlouva, tak rovněž stavebník musí uzavřít smlouvu mezi jím a autorizovaným inženýrem nebo technikem na výkon stavebního (technického) dozoru.
V této smlouvě se dohodne předmět plnění, tj. rozsah požadovaných činností, cena a termín plnění. Podle rozsahu požadovaných činností se pak stanoví cena dohodou